ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพทางด้านวิศวกรรมของเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักชลประทาน ประกอบด้วย เขื่อนคอนกรีต เขื่อนดินและอาคารประกอบเพื่อทำการวิเคราะห์และวางแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย รวมทั้งสำรวจตรวจสอบรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสภาพของเขื่อนคอนกรีตเขื่อนดิน และอาคารประกอบทางด้านวิศวกรรม เพื่อทำการวิเคราะห์และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนประเภทต่างๆ ในการวางแผนปรับปรุงปรุง ซ่อมแซมให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยตลอดจนคำนวณปริมาณงานที่ใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.