ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดเทคนิคและวิธีการทดลองคอนกรีตและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานหหลักวิศวกรรมและมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของอาคารชลประทานต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

  

  

  

    

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.