ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุงโครงการ และให้บริการทดสอบคุณภาพ (ก่อสน้าง งานดิน คอนกรีต และงานอื่นๆ ในสนาม) รวมทั้งจัดทำรายงานผลการทดสอบวัสดุทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง ตามข้อกำหนดด้านวิศวกรรม

2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ประยุกต์ พัฒนา คอนกรีตและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อกำหนดเทคนิคและวิธีการทดลองให้ได้ตามมาตรฐานหลักวิศวกรรม ข้อกำหนดทางวิชาการ และมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย

3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง

4. ศึกษา วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีเครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบวัสดุก่อสร้างเพียงพอกับความต้องการของงาน

5. ทดสอบหาค่าพารามิเตอร์และคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

  

  

  

    

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.