ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ตรวจสอบวิเคราะห์ ควบคุมและดำเนินการด้านการเจาะสำรวจดินฐานรากรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมปถพีกลศาสตร์ดินฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกรวดและทรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการก่อสร้างโดยใช้หลักวิชาการด้านปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมธรณีเทคนิคพิจารณาติดตั้งเครื่องมือและมาตรอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมของดินภายใต้การกระทำของแรงในรูปแบบต่างๆ ของเขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝายน้ำล้นอาคารประตูระบายน้ำ คลองส่งน้ำคันคลอง สะพาน คันทางถนน ท่อลอด ฯลฯ ที่อยู่ในแผนงานศึกษาความเหมาะสมงานวางโครงการ และงานออกแบบรายละเอียดทั้งประเภทงานที่ดำเนินการเองและประเภทงานจ้างเหมาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.