ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มพิจารณาโครงการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบวางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำพิจารณาและจัดทำรายงานเบื้องต้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำด้านวิศวกรรมทั้งโครงการขนาดเล็กขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานปรับปรุงโครงการโดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิชาการจากสภาพภูมิประเทศเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงประกอบด้วยการศึกษาสภาพภูมิประเทศสภาพธรณีวิทยา สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก และสภาพอุทกวิทยาจัดทำรายงานวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดขอบเขตควบคุมดูแลงานด้านวิชาการของที่ปรึกษาในการศึกษาโครงการวางแผนและศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำโดยอาศัยสถิติต่าง ๆและข้อมูลอุทกวิทยาประกอบการวางแผนสรุปรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจัดทำแผนการฝึกอบรมด้านวิชาการของการพิจารณาวางโครงการและการพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อพัฒนาบุคลากรตลอดจนให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่ของสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.