ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการวางแผน ตรวจสอบวิเคราะห์ การสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศทางพื้นดิน เพื่อการพิจารณาวางโครงการการออกแบบรายละเอียดอาคารชลประทาน การสำรวจวางแนวคลอง ถนนและคันกั้นน้ำผังงานก่อสร้างอาคารชลประทานต่าง ๆ ตลอดจนการสำรวจวางหมุดหลักฐานเพื่อการอ้างอิงและการตรวจสอบการสำรวจกันเขตเพื่อการจัดหาที่ดินและประสานงานรังวัดที่ดิน การสำรวจพื้นที่ในเขตของสำนักชลประทานพร้อมทั้งรับผิดชอบในการสำรวจทำแผนที่ โครงการพิเศษโครงการพระราชดำริงานปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.