ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ สำรวจสภาพภูมิประเทศตามรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น ตามมาตรฐานการสำรวจของกรมชลประทาน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจัดทำแผนที่สำรวจภูมิประเทศประเภทต่างๆ

2. วางแผน สำรวจ วางหมุดหลักฐาน ไว้ใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการจัดทำแผนที่งานสำรวจให้มีค่าพิกัด ค่าระดับที่ถูกต้องและใช้ในงานก่อสร้าง โดยนำไปกำหนดตำแหน่งและระดับอาคารที่ถูกต้องตามแบบ

3. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนำเทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้กับงานสำรวจ เพื่อให้โปรแกรมในงานสำรวจ และแผนที่สำรวจภูมิประเทศที่มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

4. วิจัย พัฒนา ตรวจสอบ และวางระบบฐานข้อมูลด้านการสำรวจในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ เพื่อให้ได้ฐานขอมูลสำรวจที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้งานได้อนย่างสะดวกและรวดเร็ว

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.