ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มออกแบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบงานต่าง ๆ ภายในเขตสำนักชลประทาน โดยการออกแบบเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบเพื่อการก่อสร้างขนาดเล็ก ขนาดกลาง โครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ และงานปรับปรุงโครงการ รวมทั้งการออกแบบเพื่อก่อสร้างการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันตลิ่ง การขุดสระเก็บน้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมประกอบการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างและจ้างสำรวจ-ออกแบบ บริหารสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบ เร่งรัดงานคำนวณออกแบบของบริษัทที่ปรึกษาให้เสร็จทันตามแผนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบ และคำนวณปริมาณงานและราคางานที่จะก่อสร้าง รวมทั้งเก็บแบบและพิมพ์แบบ ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่าง การก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข (Specification) ในการก่อสร้างหรือจัดหาเพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างต่าง ๆ ของสำนักงานชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.