ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา รวบรวม ประเมินผล คำนวณทางวิศวกรรม สำรวจ วิเคราะห์ และตรวจสอบวิธีการสำรวจทางธรณีวิทยารากฐาน วิศวกรรมธรณี ปฐพีและธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อุทกธรณีวิทยา และพิจารณาความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของดิน หินฐานราก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจด้านปฐพีและธรณีวิทยา

2. ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณทางวิศวกรรม วิจัย ออกแบบ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางและวิธีการปรับปรุงฐานราก เพื่อจัดทำแบบรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากของอาคารชลประทานตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม

3. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล ดำเนินการงานปรับปรุงฐานรากเขื่อนและอาคารประกอบ เพื่อให้ฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก และป้องกันการรั่วซึมของน้ำผ่านลอดตัวเขื่อน

4. ศึกษา พิจารณา เสนอแนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดที่เกี่ยวข้องด้านธรณีวิทยา เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารชลประทานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้ถูกต้อง แม่นยำ ยิ่งขึ้น

5. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณปริมาณงาน เพื่อจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้าง (TOR) งานด้านปฐพีและธรณีวิทยาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หลักวิชาการด้านปฐพีและธรณีวิทยา และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ให้คำปรึกษา กำกับ ควบคุม เสนอแนะข้อคิดเห็นงานด้านปฐพีและธรณีวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รูปแบบและวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.