ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายพิจารณาโครงการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  รวบรวม ศีกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพของลุ่มน้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทาน เพื่อวางแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ ไว้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำที่คาบเกี่ยวระหว่างสำนักงานชลประทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาลุ่มน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิศวกรรม ประยุกต์ใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง สภาพปฐพีและธรณี สภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำรายงานการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมาย

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ ชี้แจงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับข้อมูล คำตอบข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพิจารณาโครงการ

5.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล คำนวณปริมาณงาน เพื่อจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจ้าง (TOR) งานด้านพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศ หรือแนวทางวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

7.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.