ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝ่ายออกแบบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา พัฒนา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ประยุกต์และปรับปรุง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบงานต่างๆ ภายในเขตสำนักงานชลประทานโดยการออกแบบเพื่อพิจารณาจัดทำรายงานความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ และ งานปรับปรุงโครงการ รวมทั้งการออกแบบโครงการป้องกันและบรรเทาอุทุกภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรม ประกอบการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและจ้างสำรวจ-ออกแบบ บริหารสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบ เร่งรัดงานคำนวณออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการงานออกแบบของบริษัทที่ปรึกษา โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ตรวจสอบและคำนวณปริมาณงานและราคาที่จะก่อสร้าง รวมทั้งเก็บแบบและพิมพ์แบบ ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง โดยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข (Specification) ในการก่อสร้างหรือจัดหาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฏหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของสำนักงานชลประทาน

4. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ และปรับปรุง การออกแบบเพื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวกกับการใช้งาน ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา แบบมาตรฐานงานด้านระบบชลประทานและอาคารประกอบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (โดยสามารถแสดงถึงการกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบ - Design Criteria)

6. ศึกษา พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนำเทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสมัยใหม่ในการออกแบบ เพื่อให้โปรแกรมในการออกแบบ และแบบที่มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

7. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาวิธีการออกแบบ และดำเนินการจัดทำคู่มือการออกแบบและบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.