ส่วนวิศวกรรมบริหารยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบส่วนวิศวกรรมบริหาร

       ส่วนวิศวกรรมบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำพิจารณางานพัฒนาแหล่งน้ำด้านวิศวกรรมโครงการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในด้านวิชา
การจากสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง การสำรวจและศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ปฐพีและ
ธรณีสภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อการพิจารณาโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้าง การออกแบบ
เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณสมบัติของ
วัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้างในเขตสำนักชลประทานรวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรมด้าน วิศวกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร และให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ โครงการต่าง ๆ ในเขตสำนัก
ชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดามนโยบาย
ของกรมชลประทาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แบ่งออก 3 กลุ่ม 3 ฝ่าย คือ

1.กลุ่มพิจารณาโครงการ

2.กลุ่มออกแบบ
        
3.กลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
     
4. ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
        
5. ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
         
6. ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
         

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.