ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

            ส่วนวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบให้คำแนะนำ พิจารณางานพัฒนาแหล่งน้ำด้านวิศวกรรมเบื้องต้น โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพิเศษต่างๆการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในด้านวิชาการจากสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคง การสำรวจและศึกษาสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ปฐพีและธรณีสภาพลุ่มน้ำ สภาพการเพาะปลูก สภาพทางอุทกวิทยา เพื่อการพิจารณาโครงการการออกแบบและการก่อสร้าง  การออกแบบเพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการออกแบปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระยะกำหนดโครงการ การจัดการข้ร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างและคุณภาพงานก่อสร้างในเขตสำนักงานชลประทาน รวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม  ด้านวิศวกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและให้คำแนะนำทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและโครงการต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดสู่เกษตรกรให้ได้มาซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของ  กรมชลประทาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย    

ส่วนวิศวกรรม แบ่งออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

            ๑. ฝ่ายพิจารณาโครงการ

            ๒. ฝ่ายออกแบบ

            ๓. ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ

            ๔. ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา

            ๕. ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม

   

 

 

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.