ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


ศูนย์อำนวยการปากพนังฯ ประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องสร้างความร่วมมือฯภาคเกษตร

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง  อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ  ประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องการสร้างกลไกความร่วมมือภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่ได้เริ่มดำเนินการมาพร้อมกับการก่อสร้างระบบชลประทานมาตั้งแต่ปี 2538  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  ปรับระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  และ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเกิดความร่วมมือ  เครือข่ายและการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  สามารถขยายผลสำเร็จของการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตรไปยังพื้นที่อื่นๆ    ณ  ห้องประชุม  2  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

โดยมีวาระดังนี้  การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาและสรุป

ความก้าวหน้าในภาพรวม  โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 6  และเขต7 (นายวิทยา  ฉายสุวรรณ)     การมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการนำร่องการสร้างกลไกความร่วมมือ  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขต 3และเขต 9 (นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล)  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 1 ตำบลเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 13  ตำบลคลองน้อย  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของตำบลวังอ่าง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 7  ตำบลนาพรุ  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 3  ตำบลนาหมอบุญ  อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 5  ตำบลคลองแดน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 4  ตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 3  ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 14  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 7  ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 1  ตำบลขุนทะเล  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 10  ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช  การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 5  ตำบลดอนตรอ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง          การนำเสนอความก้าวหน้าของหมู่ที่ 3  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการสร้างกลไกความร่วมมือภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาอาชีพฯ  โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนและหน่วยงานราชต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.


 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.