ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

   ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554   ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา   โดยมีนายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม มียุวชลกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  จำนวน 40 คน

          โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน  ดังกล่าวมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นยุวชลกรในพื้นที่โครงการชลประทานทั่วประเทศได้เรียนรู้คุณค่าของน้ำ ความสำคัญของการชลประทาน เน้นให้ยุวชลกรซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเพื่อมีส่วนร่วมในภารกิจร่วมกัน    อีกทั้งปลูกฝังให้ยุวชลกรในพื้นที่ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้ก้าวหน้ายั่งยืน ทั้งนี้ ยุวชลกรที่มาจากโรงเรียนเสริมงามวิทยา ยังได้ดูงานภาคสนามโดยศึกษาระบบการทำงานของเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา อีกด้วย

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.